Took my first senior photos for Jelecia!

Took my first senior photos for Jelecia!

@1 year ago with 2 notes
#photoshoot #senior photos 
  1. hnin posted this